جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان 04:30
تنظیمی اذان صبح 05:05
اذان صبح 05:45
نفس تازه 06:30
فصل طلایی 06:45
خبر سراسری 07:00
خبرسراسری 08:00
مجری پخش 09:40
نشانه ایستگاهی 09:45
نشانه ایستگاهی 10:30
اذان ظهر 12:00
خبراستان 13:00
خطبه های شهرستان 13:15
در محضرآفتاب 13:55
خبر سراسری و پیک نیمروزی 14:00
نفس تازه 15:30
فصل طلایی 15:45
خبراستان 16:00
در آستان جانان 17:05
پرنیان ادب 17:35
ده نگ آبادی 19:05
خبرسراسری 21:00