جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اعلام بخش بامدادی 00:00
خبر سراسری 00:30
نمایش شب(تکرار ) 02:00
سازیان 02:30
شبانه 03:30
زمزم معرفت 05:00
سجاده ی نیاز 05:30
دعای ندبه 06:30
خبر سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
نمایش آدینه 12:30
خبر سراسری و پیک نیمروزی 14:00
انتظار 14:35
مسابقه هفت صدا 15:30
عصر جمعه 16:00
خطبه های کرمانشاه 19:00
دعای سمات 19:30
درآستان جانان 19:45
گلستانه 20:15
در محضر آفتاب 20:55
خبرسراسری 21:00
نمایش شب 22:00
شبانه 23:00