جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجری پخش 02:00
نمایش شب (تکرار ) 03:00
کاروان هه لبست وگورانی 03:30
سجاده نیاز 04:30
گنج سخن 05:40
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
کرمانشاه گهواره تمدن 06:05
ماجراهای کتاب سحر آمیز 06:45
خبر سراسری 07:00
کرمانشاه سلام 07:15
خبر سراسری 08:00
باشمازندگی 09:05
این خانه روشن است 11:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 12:00
صدای شهر 12:30
باغ ترانه 13:15
دیار خوش نیشان 13:35
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
15:00
خبرزاگرس 16:00
ایوارانه 16:30
روایت عشق 18:00
تا ملکوت(ویژه اذان مغرب) 18:15
مسابقه خانه به خانه 18:45
گوله وه گوله شون وه شون 19:00
سر چراغ 19:30
خبرسراسری 21:00
روی ماه شب 23:00
کاروانی هه لبست وگورانی 23:35