جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
مجری پخش 02:00
شب و ترانه 02:05
روی ماه شب 03:30
سخنرانی 04:00
سجاده ی نیاز 04:30
گلستانه 05:05
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
نفس تازه 06:30
نان ، پنیر ، رادیو 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
برنامه نیمروزی 09:05
برنامه نیمروزی 10:05
قصه ی ما همین بود 12:20
زائر 13:10
کامبادن 13:35
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
خبرزاگرس 16:00
ویژه اذان مغرب 17:50
سر چراغ 19:05
خبر سراسری 21:00
رادیو اربعین 22:00
خبر100 ثانیه 22:25
روی ماه شب 23:00