جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجری پخش 02:00
کاروان هه لبست وگورانی 03:30
سجاده نیاز 04:00
گنج سخن 05:40
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
باغ ترانه 06:05
کرمانشاه گهواره تمدن 06:15
کرمانشاه سلام 06:30
خبر سراسری 07:00
کرمانشاه سلام 07:15
خبر سراسری 08:00
راه تندرستی 09:00
مسابقه خانه به خانه 09:30
روز از نو 10:00
قصه ی ما همین بود 11:00
صدای شهر 12:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 13:00
دیار خوش نیشان 13:30
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
15:00
خبرزاگرس 16:00
ایوارانه 16:30
روایت عشق 18:00
تا ملکوت(ویژه اذان مغرب) 18:15
گوله وه گوله شون وه شون 19:00
سر چراغ 19:30
خبرسراسری 21:00
روی ماه شب 23:00
کاروانی هه لبست وگورانی 23:35