جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجری پخش 02:00
شب و ترانه 02:05
روی ماه شب 03:30
کرمانشاه گهواره تمدن 04:00
با کتاب 04:15
گلستانه عرفانی 04:30
سخنرانی 05:00
سجاده ی نیاز 05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:15
نفس تازه 06:30
صبح بخیربچه ها 06:45
خبر سراسری 07:00
کرمانشاه سلام 07:10
خبر سراسری 08:00
نیمروزی 09:05
برنامه نیمروزی 10:05
قصه ی ما همین بود 10:30
گوله وه گوله ...شون وه شون 12:30
خبرزاگرس 13:00
گنج سخن 13:15
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
فردای روشن 15:05
خبرزاگرس 16:00
تامینی انتخابات 18:00
رادیکاتور 18:30
سر چراغ 19:05
قصه ی ما همین بود (تکرار) 20:30
خبرسراسری 21:00
روی ماه شب 23:00
کاروان هه لبست و گورانی 23:30