جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجری پخش 02:00
نغمه بیستون 03:30
سجاده نیاز 05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
کرمانشاه گهواره تمدن 06:15
خبر سراسری 07:00
کرمانشاه سلام 07:15
خبر سراسری 08:00
راه تندرستی 09:00
فردای روشن 10:15
رادیکاتور 11:05
قصه ی ما همین بود 11:20
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 12:01
صدای شهر 12:30
دیار خوش نیشان 13:30
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
خبرزاگرس 16:00
ایوارانه 17:00
سر چراغ 19:00
خبرسراسری 21:00
کوچه سار شب 23:00