جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرزاگرس 00:00
سینمایی (تکرار) 01:00
آرم و تلاوت 07:00
ویژه برنامه اذان ظهر 13:00
میان برنامه 13:45
سینمایی 14:30
خبرزاگرس 16:30
یادگیری برتر 17:00
پایان یک توهم 18:50
خبرزاگرس 19:45
میان برنامه 20:00
مستند 20:05
ویژه برنامه اذان مغرب 20:40