جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 01:00
آرم و تلاوت 07:00
دعای عهد 07:15
گلچین صبحگاهی 07:30
مستند 08:30
سینمایی 09:00
ویژه اذان ظهر 13:00
مشارکتی 13:35
سینمایی (تکرار) 14:35
مشارکتی 16:15
خبرزاگرس 16:30
مشارکتی 17:00
مستند مراکز 17:15
خبرزاگرس 19:30
نوجوان (تکرار) 21:00
بانمایندگان 21:30
شبانه 22:10
خبرزاگرس 23:00