جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اعلام بخش بامدادی 00:00
مجری پخش 02:00
سازیان 02:05
سخنرانی 05:00
سجاده ی نیاز 06:00
گلستانه 06:15
یه جرقه 06:45
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00