جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجری پخش 02:00
سازیان 02:05
سخنرانی 04:40
سجاده ی نیاز 05:10
گلستانه 06:15
دعای ندبه 06:30
کاروان هه لبست و گورانی 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر سراسری 14:00
خبر سراسری 21:00
ماجراهای کتاب سحر آمیز 22:30
خبر100 ثانیه 22:40
تکنوازان 22:42
وه شن هه ورامان 23:00
کاروان هه لبست و گورانی 23:30