جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجری پخش 02:00
شب و ترانه 02:05
روی ماه شب 03:30
کرمانشاه گهواره تمدن 04:00
با کتاب 04:15
گلستانه عرفانی 04:30
سخنرانی 05:00
سجاده ی نیاز 05:30
دعای ندبه 06:15
کامبادن 06:55
خبر سراسری 07:00
نفس تازه 07:15
وه شن هه ورامان 07:30
صلوات خاصه ی امام رضا(ع) 07:55
بررسی رادیو های بیگانه 08:00
تیمچه 09:05
مسابقه چهل تاق چهل نیم تاق 11:00
کامبادن 11:40
مجری پخش 12:25
مسابقه 4*3 12:30
امروز با رادیو 13:05
گنج سخن 13:15
سیران ولات 13:30
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
رو در رو 15:30
نقلانه 16:00
گوینده شو 18:30
رادیکاتور(تکرار) 19:00
گلاژ جمعه 19:25
با هنرمندان 19:30
خبرسراسری 21:00
وه شن هه ورامان 22:00
کاروان هه لبست و گورانی 23:30