جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اعلام بخش بامدادی 00:00
خبر سراسری 00:30
نمایش شب(تکرار ) 02:00
سازیان 02:30
زمزم معرفت 05:00
سجاده ی نیاز 05:30
نفس تازه 06:30
فصل طلایی 06:45
خبرسراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
مجری پخش 08:35
سهم تو آرامشه 10:05
مجری پخش 10:45
محله ی ما 10:50
خبراستان 12:00
خبر سراسری و پیک نیمروزی 14:00
گلستانه 14:45
فصل طلایی (تکرار) 15:20
موسیقیایی 15:35
خبراستان 16:00
وه رو آبادی 17:05
درآستان جانان 19:45
گلستانه 20:15
در محضر آفتاب 20:55
خبرسراسری 21:00
نمایش شب 22:00
شبانه 23:00