جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجری پخش 02:00
امروز با رادیو 04:00
سخنرانی 04:10
سجاده نیاز 04:15
کاروان هه لبست وگورانی 04:50
کرمانشاه گهواره تمدن 06:15
کامبادن 06:55
خبر سراسری 07:00
وه شن هه ورامان 07:30
صلوات خاصه ی امام رضا(ع) 07:55
بررسی رادیو های بیگانه 08:00
تیمچه 09:05
مسابقه چهل تاق چهل نیم تاق 11:00
مجری پخش 12:25
مسابقه 4*3 12:30
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 13:00
امروز با رادیو 13:05
درمحضر آفتاب 13:55
خبر سراسری 14:00
دیار خوش نیشان 15:05
باغ ترانه (تکرار) 15:30
با شما برای شما 16:30
کوی نشاط 17:05
نقلانه 18:00
گلاژ جمعه 19:25
با هنرمندان 19:30
گنج سخن 20:15
تا ملکوت 20:30
خبرسراسری 21:00
وه شن هورامان 21:30
رادیکاتور 22:00
کاروانی هه لبست وگورانی 23:00
کتاب شب 23:30