رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

حضور جناب آقای دکتر دارابی معاون محترم امور استانها در مر کز کرمانشاه

حضور جناب آقای دکتر دارابی معاون محترم امور استانها در مر کز کرمانشاه


حضور جناب آقای دکتر دارابی معاون محترم امور استانها  در مر کز کرمانشاه و بازید از بخشهای مختلف مرکز  وگفتگو با همکاران و شرکت در جلسه شورای مدیران