محتوا با برچسب افتتاح 60 واحد مسکونی برای محرومان.