تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین امیری مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمانشاه
تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین...
تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین...
تقدیر آقای حسن سلیمانی نماینده مجلس دهم از مهندس افشین امیری مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمانشاه
عشایر
پیروزی فلسطین تضمین شده است
پیروزی فلسطین تضمین شده است
بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی« قدس»
بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی« قدس»