«بچه های زاگرس »

«بچه های زاگرس »

دانلود

 

« بچه های زاگرس» عنوان برنامه ای برای کودکان و با ساختار ترکیبی نمایشی و با رویکرد تربیتی و آموزشی و شامل بخش های اجرای سرود، مصاحبه در مورد آرزوی کودکان و وسایل خطرناک خانه، نمایش با موضوعات روشن کردن آتش و آسیب روشن کردن آتش برای کودکان و استفاده از ابرازهای خطرناک و کارهای خطرناک کودکان، شعر خوانی و مسابقه می باشد.این برنامه هرروز به مدت زمان 30 دقیقه ازسیمای استانی زاگرس تولید وپخش خواهد شد.

تهیه کننده : ژاکلین سپهری

کارگردان : حسین حیدری

بازیگران : فرزانه رنجبری - محمدحسین بیات - احسان خرمی- علی گودینی