اتاق بازرگانی کرمانشاه

پیشینه اتاق

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه يكهزارو سيصدو بيست(1320خ) خورشيدي بنا به مندرجات صورتجلسه هاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود با عنوان اتاق تجارت شناخته مي شده است اولين جلسه رسمي خود را بنا به دعوت حكومت وقت كرمانشاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت كشور در روز يكشنبه 16 آبان 1310خ تشكيل داده است. و اما پيش از آن نيز موجوديت داشته و تاريخ تشكيل آن به سال 1305 معطوف است در حاليكه باز هم معمرين گواهي داده اند اتاق تجارت نه با اين عنوان بلكه با عنوان خاص هيئت تجار كرمانشاه و با حضور و شركت بزرگان كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي خاصي ما بين كشورها ي همسايه ايران به عراق با مركز كشور بوده است.