آدرس و شماره تماس مراکز درمانی استان کرمانشاه

  مدیریت درمان
  بلوار شهید بهشتی، سه راه ٢٢ بهمن ،روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، کد پستی ٩٧١٥٦٦٤٥٤٦ کد  استان : ٠٨٣
  تلفن: ٣٨٢١٢٧٢٢ نمابر: ٣٨٢١٢٧٢١

 
  دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
  کرمانشاه ، فرهنگیان فاز ٢ ، ایستگاه ٥ ، خ عصر انقلاب ، جنب اداره کل ثبت احوال ، کد پستی ٦٧١٥٧٥٧٧٧٤ کد  استان : ٠٨٣
  تلفن: ٣٤٢٣٢٨٥٢-٣٤٢٣٢٨٥٤-٣٤٢٣٢٨٥٣ نمابر: ٣٤٢٣٢٨٥٠

  بیمارستان شهدا
  کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی، روبروی قرارگاه ارتش - کد پستی : ٦٧١٤٦٦٣١٥٦  کد استان : ٠٨٣
  تلفن: ٣٨٣٥٤١٣-١٥ نمابر: ٨٣٧٩٦٦٠

   بیمارستان حضرت معصومه (س)
  کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، ب(طاققبستان ) نرسیده به سه راه مسکن ، کد پستی : ٦٧١٥٩٣٨٨٣٩ کد شهرستان : ٠٨٣
  تلفن: ٣٤٢٣٠٠٠٥٨-٩ نمابر: ٣٤٢٤٧٠٠٠

  پلی کلینیک  تخصصی شماره یک
  کرمانشاه ،خیابان معلم شرقی، جنب شعبه یک سازمان تامین اجتماعی کد پستی : ٦٧١٣٩٨٤٩١٤ کد استان ٠٨٣
  تلفن: ٣٧٢٢٥٠٨٢-٣٧٢٢٤٥٣٣ نمابر: ٣٧٢٣٥٦٢٦

  درمانگاه شماره ٢
  کرمانشاه - خیابان  عشایر،جنب شعبه ٢ سازمان تامین اجتماعی - کد پستی : ٦٧١٤٧١٦٨٣٣ کد استان : ٠٨٣
  تلفن: ٣٨٢٤٦٢٢٦-٣٨٢٤٣٦٤٨ نمابر: ٣٨٢٤٣٤٢٤

  درمانگاه اسلام آباد غرب
  اسلام آباد غرب،بلوار شهید فتاحی، درمانگاه تامین اجتماعی کد پستی : ٦٧١٤٦٦٣١٥٦ کد استان : ٠٨٣
  تلفن: ٤٥٢٢١٦٢١ نمابر: ٤٥٢٢١٦٢٠

  درمانگاه بیستون
  شهرستان بیستون داخل محوطه کارخانه قند بیستون کد پستی : ٦٧٣٧١١٨٧١٣ کد استان : ٠٨٣
  تلفن: ٤٥٨٨٢٢٠٨ نمابر: ٤٥٨٨٣٥٩٨