اعتیاد به فضای مجازی در نسل جدید

اعتیاد به فضای مجازی در نسل جدید

دانلود

موضوع اصلی و محور این برنامه به اعتیاد به فضای مجازی در نسل جدید می پردازد و راهکار های کاهش آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.