رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

آموزش هاي تقاضا محور رويكرد جديدسازمان فني و حرفه اي است - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش هاي تقاضا محور رويكرد جديدسازمان فني و حرفه اي است

آموزش هاي تقاضا محور رويكرد جديدسازمان فني و حرفه اي است

معاون دفتر بهسازي و نظارت آموزش سازمان فني و حرفه اي گفت: ارائه آموزش هاي تقاضا محور به جاي عرضه محور، رويكرد جديد اين سازمان است كه به اشتغالزايي نيروي آموزش ديده و بهبود اوضاع كسب و كار و توليد منجر مي شود. به گزارش ايرنا، روابط عمومي اداره كل فني و حرفه اي كرمانشاه روز چهارشنبه به نقل از امان يلمه در بازديد از مراكز فني و حرفه اي استان اعلام كرد: ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي، تامين تجهيزات مدرن، به روز كردن دانش مربيان و ايجاد رشته هاي جديد از جمله نيازهاي آموزش هاي مهارتي تقاضا محور براي ورود به بازار كار است. وي با بيان اينكه آموزش ها بايد براساس اطلس كشور و سند آمايش سرزميني باشد، گفت: برنامه ريزي و فرهنگ سازي اين سازمان براي ايجاد گفتمان مشتري مداري به جاي گفتمان وظيفه مداري است. يلمه، بكارگيري صحيح منابع را به عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي اركان مديريت روابط بين كاركنان و مشتريان عنوان كرد، گفت: بايد به منافع سازمان و انتظار مشتريان توجه خاصي شود زيرا كه منافع و خواست مشتريان منافع سازمان را تامين مي كند. معاون دفتر بهسازي و نظارت سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي كشور، با بيان اينكه اين سازمان به دنبال كاهش هزينه ها و درآمدزايي است گفت: در راستاي اجراي سياست چابك سازي دولت، واگذاري برخي از فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي از اولويت هاي اين سازمان است. وي فراگيري آموزش هاي فني حرفه اي را يكي از روش هاي كسب مهارت براي ورود به بازار كار دانست و گفت: امروزه مهم تر از فراگيري مهارت فني، انتخاب رشته و تخصص مورد نياز بازار كار است زيرا بازار كار در برخي از رشته ها اشباح شده و كشش و توان جذب نيروي كار را ندارد. يلمه در ادامه گفت: مهارت، موتور رشد اقتصادي و اجتماعي هر كشور است و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، نقش كليدي در مهارت‌ آموزي به نيروي كار و تبديل آن به نيروهاي ماهر، متخصص و كارآفرين دارد.