بررسی برنامه ها و طرح های اقتصادی در استان کرمانشاه به مناسبت هفته دولت

بررسی برنامه ها و طرح های اقتصادی در استان کرمانشاه به مناسبت هفته دولت

دانلود

ساختار برنامه بازتاب گفتگو است و مخاطب عام دارد و به موضوع های مختلف می پردازد. رویکرد برنامه تحلیلی و تبلیغی است. در این برنامه به مناسبت هفته دولت با حضورمحمدی مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمانشاه  به بررسی و تشریح اقدامات دولت کنونی به بحث و گفتگو پرداخته شد .