بررسی عملکرد دولت در استان کرمانشاه

بررسی عملکرد دولت در استان کرمانشاه

دانلود

ساختار برنامه بازتاب گفتگو است و مخاطب عام دارد و به مسائل و موضوع های مختلف می پردازد. رویکرد برنامه اطلاع رسانی و تبلیغی است. در این برنامه به مناسبت هفته دولت از دولتمردان دعوت به عمل آمده و به موضوع عملکرد دولت در استان کرمانشاه پرداخته شده است. همچنین این برنامه موشن گرافیک با موضوع هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر تهیه و تولید گردید .