حرفهاي خودماني

من وشما در طول روزودر محيط زندگي مان  با مسايل و مشكلات فراواني ممكن است روبه رو شويم كه هريك از اين نكات ميتواند براي ما دريچه اي باشد به سمت دنيايي از دانستنيها و تجربه ها .اگر به اين مسا يل توجه كنيم و آنها درست ببينيم ميتواند در زندگي ما به دردمان بخورد.از قوانين و مقررات گرفته تا برخوردهاي روزمره ما با اعضاي خانواده و همكاران در اداره و محيط كاروخارج ازمنزل مثلا در پارك خيابان فروشگاه پياده رو .شنيدن تجربيات زندگي از زبان بزرگترها دوستان و كساني كه تجربه اي در زمينه برخورد با مسايل خانوادگي و اجتماعي دارند براي ما راهگشاست.راديو كرمانشاه براي نيل به اين هدف و انتقال تجربيات و اتفاقات زندگي كه هريك درسي ميتواند براي ما باشد برنامه حرفهاي خودماني را به شنوندگان عزيز هم استاني تقديم ميكند.اين حرفها حرفهايي با زبان خودماني و صميمي است.اين حرفها كه به صورت تعريف يك اتفاق يا يك خاطره است ممكن است خيلي از ما آنرا تجربه كرده باشيم .اين برنامه سعي در ايجاد ايك ارتباط صميمانه و خودماني با شنوندگان هم استاني دارد.برنامه حرفهاي خودماني هرروز از ساعت 08:55دقيقه تا 09:00از راديو كرمانشاه پخش ميشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

گويندگان:پوريا بابايي و اکرم افخمی

تهیه کننده ،نويسنده و صدابردار:پوريا بابايي

تاریخ تولید: بهار94


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ