حوزه آبخیز «خشکه رود بوژان» در بخش فیرورآباد کرمانشاه به بهره برداری رسید.

حوزه آبخیز «خشکه رود بوژان» در بخش فیرورآباد کرمانشاه به بهره برداری رسید.

Loading the player...

دانلود