خانه مهربانی

برنامه های ویژه خانواده از پر طرفدارترین برنامه های شبکه زاگرس می باشد. از این رو در فصل بهار نیز این برنامه با ساختار و نامی جدید میهمان خانه های گرم و پر محبت بینندگان است .این برنامه  باهدف آموزش وكاهش آسيبهاي اجتماعي خانواده هاي كرمانشاهي دريك ساختارتركيبي طراحي شده است . درهربرنامه به يكي ازابعادوياآسيبهاي خانواده پرداخته شده وبه كمك كارشناسان راهكاري عملياتي براي آن پيشنهاد ميگردد. اين برنامه ازآيتمهايي مانندمجري وكارشناس ،هنردرخانه، گزارش مردمی وسلامت،خواص خوراکی هاو ... تشكيل شده است.خانه مهربانی روزهای زوج ساعت12:00الی12:45 دقیقه و روزهای فرد تکرار برنامه روز قبل در همان ساعت از شبکه زاگرس می باشد .

Loading the player...