خاوخیزان

خاوخیزان


این برنامه باهدف پرکردن دقایقی ازاوقات خالی خانواده هاخصوصا خانمهای خانه داروایجادآگاهی درزمینه های مختلف خانه داری وپرورش فرزندان ورفع برخی مشکلات درمحیط خانه وخانواده وایجادمحیطی آرام وگرم باتکیه برتعالیم الهی وموازین اسلامی تولید وپخش می گردد

Loading the player...
سال تولید: زمستان99
عوامل تولید:

تهیه کننده : حامد کتاب الهی

کارگردان : مهدی فرامرزی