در شهر

در شهر


در شهر با هدف به تصویر کشیدن زیباییها و زشتی های یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه و در ساختاری گزارشی در طبقه د برای یک روز در هفته به مدت 15 دقیقه پیشنهاد می گردد. هدف این برنامه هم چالش و هم به تصویر کشیدن خوبیها و نقاط قوت شهر و ارگانها و نهادهای مختلف دست اندرکار شهر است. تأکید این برنامه بر روی انعکاس مشکلات و نارسایی هایی است که مردم با آن دست به گریبان هستند. این مشکلات دامنه بسیار وسیعی را در بر می گیرد و از مشکلات مربوط به فرهنگ شهرنشینی گرفته تا بی توجهی شهرداری و سایر دست اندرکاران مسائل شهری را شامل خواهد شد.

علاوه بر زوم کردن بر نقاط ضعف و مشکلات ، جواب خواستن از مسؤلین نیز یکی از عناصر اصلی در شهر را تشکیل خواهد داد. جواب خواستن از مسؤلین می تواند با تهیه یک گزارش از مسؤل مورد نظر، یک نریشن، یا یک تماس تلفنی با مسؤل مورد نظر باشد.

پس در این برنامه ما بدنبال انعکاس مشکل و جواب خواهی از مسؤل مورد نظر و پی گیری مشکلات تا به سرانجام رساندن آن هستیم.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

تهيه كننده : مهدی فرامرزی

کارگردان : بهروز مخصوصی

گرافیک رایانه و تدوین : وفا قربانی

تصویربردار : امین معافی