رزمایش کمک مومنانه در هرسین

در شهرستان هرسین
ادامه رزمایش کمک مومنانه با توزیع ۱۵۰۰ بسته کمک معیشتی
 سپاه ناحیه هرسین و با کمک‌های خیرو نیکوکار هرسینی ۱۵۰۰بسته کمک معیشتی برای اقشارکم درآمد و قشرآسیب دیده ازشیوع ویروس کرونا آماده ودراختیارپایگاه‌های بسیج درسطح شهرستان هرسین برای توزیع قرارگرفت.