رعایت فاصله گذاری هوشمند

فرماندار سنقروکلیایی در جلسه ستاد شهرستانی مدیریت کرونا مطرح کرد؛

اطلاع رسانی ، مهمترین نقش در رعایت فاصله گذاری هوشمند را داشته است

تداوم نظارت بر الزام استفاده از ماسک در ادارات شهرستان

فرماندار سنقروکلیایی اظهار داشت : در اجرای فاصله گذاری هوشمند، اطلاع رسانی و اقناع سازی از طریق رسانه ها و فضای مجازی نقش تاثیر گذاری را ایفا کرد.