روزقدس ،روز هم صدایی مسلمانان درباره فلسطین مظلوم است.

روزقدس ،روز هم صدایی مسلمانان درباره فلسطین مظلوم است.