روز داروساز در ایران برابر با ۵ شهریور و مصادف با زادروز محمد زکریای رازی است.

روز داروساز در ایران برابر با ۵ شهریور و مصادف با زادروز محمد زکریای رازی است.

دانلود

برنامه شب کرمانشاهی

برنامه شبانگاهی با ساختار ترکیبی نمایشی با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از جمله معرفی بنای تاریخی استان ، پخش موسیقی تصویر، گفتگو با دکتر هادی خالوندی به مناسبت روزداروساز گزارشی از معرفی شغل لبنیاتی، نمایش من پردازدر این برنامه پیامک های مردمی نیز خوانده می شود.