روز شمار هفته دفاع مقدس درکرمانشاه

روز شمار هفته دفاع مقدس درکرمانشاه

1359/7/1