ریزش معدن درگیلانغرب

ساعت 13:35 دقیقه بعد از ظهر امروز جمعه 13 تیر 1399 یکی از معادن گیلانغرب درمنطقه سرتیتان این شهرستان ریزش کرد.

براساس اخبار اولیه دراین حادثه یک نفر جان باخته ودو نفر نیز مجروح شده اند.استاندار کرمانشاه هم اکنون با بالگرد برای بررسی موضوع درمنطقه حضور پیدا کرده است.

تمامی افراد گرفتار شده دراین حادثه ریزش معدن نجات پیدا کردند.

مدیر کل مدیریت بحران کرمانشاه گفت :خوشبختانه تمامی افراد گرفتار شده درمعدن نجات پیدا کرده اند وبه بیمارستانهای شهرستان گیلانغرب وقصر شیرین اعزام شدند.

ریزش معدن وقطعی تهویه موجب این حادثه شده است.