سهره سبز

سهره سبز پرنده اي است كه در کشـور ما در نواحي شمالـي و حاشيـه ي درياي مازندران و نيز در نواحي شمال غربي کشور و استان هايي همچون اردبيل حضور دائمي دارد پرندگاني کوچک جثه به اندازه گنجشک خانگي و يا اندکي بزرگ تر  با دم چنگالي شکل و منقار درشت و قوي که معمولاً بي رنگ است . دمگاه زرد يا سبز رنگ ، چشمان درشت و بدني قوي که اثري از رنگ سبز يا زرد در آن ديده مي شود . سر نيز نسبتاً درشت مي باشد . کناره شاهپرها و پرهاي کناري دم به رنگ زرد مي باشد . پاها معمولاً صورتي مي باشند .به طور کلي پرنده نر سبز زيتوني بوده و از رنگ درخشان تري نسبت به  پرنده ماده برخوردار است . پرنده ماده به طور کلي به رنگ قهوه اي با دمگاه سبز رنگ بوده و نسبت به پرنده نر به مراتب رنگ سبز يا زرد کمتري دارد. این پرنده از انواع میوه ها و شاهدانه و ارزن درشت استفاده می کند. آواز این پرنده شبیه به قناری و تا حدی غیرقابل تشخیص است.