شاخص های نماینده تراز انقلاب اسلامی درکلام امام ورهبری(بخش اول)