شبهاي ايران

شبهاي ايران كه به سفارش اداره كل صداي استانها مي باشد هرشب ازسوي يكي از استانهاي كشور به طور زنده پخش مي شود.در ماه يكبار راديو كرمانشاه اين برنامه را به طور زنده به شنوندگان عزيز در سراسر كشور ايران تقديم مي كند .آشنايي با آداب و رسوم ،فرهنگ و پيشينه تاريخي فرهنگي و هنري استان كرمانشاه و معرفي آنها به هموطنان عزيز در سراسر ايران ازاهداف اين برنامه مي باشد .پخش ترانه هاي كردي بخشهاي گزارشي و كارشناسي هم از ديگر آيتم هاي اين برنامه راديويي مي باشد.برنامه شبهاي ايران را هربار يكي ازتهيه كنندگان راديو كرمانشاه برعهده دارد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده:فاطمه حيدري مشهور

نويسنده:فرحناز مرادي

گوينده :رويا صنعتي

گزارشگر:زهرا اعظمي

تاریخ تولید: بهار94