صحنه

شهرستان صحنه با مساحت 1569 کیلومترمربع از شهرستان های استان کرمانشاه در غرب است. مرکز این شهرستان شهر صحنه است که در ۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و در سمت استان همدان قرار گرفته است. شهرستان صحنه از شمال به شهرستان سنقر، از شمال خاوری به شهرستان اسد آباد (از استان همدان)، از خاور به شهرستان کنگاور، از جنوب به شهرستان دلفان و از باختر به شهرستان هرسین محدود می شود. جمعیت این شهرستان طبق آمار سال 1390، 76678 نفر می باشد.

بخش ها: دینور- مرکزی

شهرها: صحنه- میان راهان

دهستان ها: حر- خدابنده لو- دینور- صحنه- کندوله- گاماسیاب- هجر