طنز نوروزی

عجب رسمیه ، رسم زمونه -خونه‌ مون عیدا ، پر از مهمونه -می‌ رن مهمونا ، از اونا فقط -آشغال میوه ، به جا می‌مونه !- کجاست اون کیوی ؟ چی شد نارنگی ؟- کجا رفت اون موز ؟ خدا می‌ دونه !-جعبه خالی شیرینی هنوز -گوشه‌ی طاقچه ، پیش گلدونه -عطرش پیچیده تا آشپزخونه-شیرینیش کجاست ؟ خدا می‌ دونه -می‌ رن مهمونا ، از اونا فقط -جعبه‌ی خالی ، به جا می‌ مونه‌ !-از بس خونه رو ، به هم می‌ ریزن -آدم مثل خر ، تو گل می‌ مونه - یکی نیست بگه ، خدا وکیلی -جای پوست پسته ، توی قندونه ؟!-قند نصفه‌ی ، عمو جون هنوز -خیس و لهیده ، ته فنجونه -حالا خداییش قندش مهم نیست -کنار اون قند ، نصف دندونه !-می‌ رن مهمونا ، از اونا فقط - نصفه‌ی دندون ، به جا می‌مونه !-پسته‌ی خندون ، بادوم شیرین- فندق در باز ، مال مهمونه - پرسید زیر لب ، یکی با حسرت : -که از این آجیل ، به غیر از تخمه ، واسه ما بعدها چی‌ چی می‌مونه ؟