اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

عیادت از همکار بازنشسته که در بستر بیماری بسر میبرد

عیادت همکاران از سرکار خانم ناهید اردبیلی که مدتی ست در بستر بیماری بسر میبرد.