غلامرضا جمشیدی

نام : غلامرضا جمشیدی

متولد : 1349 کرمانشاه از سال 1374 همکاری خود را با صدا وسیمای مرکز کرمانشاه در قالب گوینده و گزارشگر رادیو آغاز کردم و حدود یک سال بعد بعنوان گوینده واحد خبر مدت دوسال به گویندگی خبر سیما پرداختم و سپس در واحد تولید سیما بعنوان مجری و گزارشگر و نویسنده همکاری داشتم اما همواره خود را یک گوینده رادیو می دانم و از هر فرصتی برای انتقال تجربیات خود در زمینه گویندگی رادیو به نسل جوان تر استفاده میکنم.

گویندگی رادیو پیش از اینکه برای من یک شغل باشد بیشتر یک عشق است و اگر بازهم به گذشته بازگردم بدون شک همین راه را انتخاب میکنم.