رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

فعاليت بيشتر سمن ها در دستور کار وزارت بهداشت و درمان - نمایش محتوای خبر

 

 

فعاليت بيشتر سمن ها در دستور کار وزارت بهداشت و درمان

فعاليت بيشتر سمن ها دردستور کار وزارت بهداشت و درمان

فعاليت بيشتر سمن ها در دستور کار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است .

معاون امور اجتماعي وزير بهداشت ، درمان و علوم پزشکي امروز در جمع انجمن هاي مردم نهاد و خيرين سلامت استان کرمانشاه گفت: انجمن هاي مردم نهاد نقش مهمي درگسترش خدمات بهداشتي درماني دارند و بايدزمينه را براي فعاليت بيشتر سمن ها در بخش بهداشت و درمان فراهم کنيم .

دکتر سيد محمد هادي ايازي از انجمن هاي مردم نهاداستان کرمانشاه خواست در تصميم گيري ها براي ارائه و افزايش خدمات درماني به مردم حضور داشته و در جلسات دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه فعال با شند .

وي از اجراي پروژه هاي مشترک انجمن هاي مردم نهاد و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه خبر داد . معاون امور اجتماعي وزير بهداشت ، درمان و علوم پزشکي افزود : دانشگاه علوم پزشکي نيز بايد با واگذاري وظايف غير حاکميتي خود به سازمانهاي مردم نهاد در استان زمينه را براي فعاليت بيشتر سمن ها در بخش بهداشت و درمان فراهم کند .

سازمانهاي مردم نهاد در زمينه هاي کمک به درمان بيماري هاي خاص ، کاهش آسيبهاي اجتماعي ، بهداشت عمومي و محيط ، پيشگيري ازگسترش بيماريهاي واگير دار ، و مددکاري در مراکز درماني فعاليت گستره اي دارند . در حال حاضر صد انجمن مردم نهاد در استان کرمانشاه فعالند .