جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

قافله شام - نمایش محتوای صدا

 

 

قافله شام

قافله شام

        

تهیه کننده :مصطفی شکربیگی دستیار

تهیه :پروین ساسانی 

نویسنده :الهه کاکی 

گویندگان:جوانرو، قاسمی   

گزارشگر:احسان مرادی 

ارتباطات :معصومه محمدی