قدردانی از نویسنده و مولف چندین کتاب فاخر

نظام صالحی نویسنده کرمانشاهی توانسته با آثار ارزشمند خود نقش موثری در نشر هنرمندانه میراث مکتوب اسلامی داشته است.

 

 

Loading the player...

دانلود