محکوم شدن درخت های بلوط زاگرس

محکوم شدن درخت های بلوط زاگرس

دانلود

اخبار طنز فیتک نیوز

خبرهایی از محکوم شدن درخت های بلوط زاگرس به دلیل کاهش زاد و ولد تا تشکیل کارگروه بیابان نمی خواهیم و حساس بودن به مسئله بیابان زدایی