سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مورچه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مورچه

در دنيا هزاران نوع مورچه زندگی می کنند که عاداتشان مانند انسان ها با يکديگر تفاوت بسيار دارد، به همين جهت مکالمه و نوع زبان آنها نيز با يکديگر متفاوت است.بنا بر نصر صريح آيه 19 سوره نمل، وقتی حضرت سليمان (ع) و همراهانش به وادی مورچگان وارد می شوند، مورچه ای می گويد: ای مورچگان به لانه های خود داخل شويد که سليمان و سپاهيانش شما را در هم نشکنند، در حاليکه ( به عمل خود) آگاه نيستند.مورچه های کشاورز  نوعی مورچه به نام مورچه سائو، برگها را در انبارهای خود جمع می کنند و از فضولات کرمينه مخصوصی، آنها را کود می دهند، در نتيجه نوعی قارچ بر اين برگها می رويد که مورچه ها آن را می خورند . بشر به تازگی پی برده است قارچ ها در تاريکی بهتر می رويند، اما مورچه ها اين سر طبيعت را هزاران سال است که می دانند.مورچه های برده دار
مورچه هايی هستند که از خود غلام دارند و مورچه های ناتوان تر از خود را به بندگی می گيرند . به اين منظور پيله مورچه های ديگر را می دزدند و می پرورانند ، هنگامی که اين پيله ها مورچه شدند، برای آنها کار می کنند و از آنها فرمان می برند. اين غلامداری در برخی از مورچه ها به جايی رسيده که اگر غلامی در کار نباشد، مورچه های کارفرما حتی غذای خود را نيز نمی تواند به دست آورند .مورچه های دامداريک نوع شته از برگ درختان، نوعی عسل می سازد که مطبوع طبع مورچه ها است. مورچه ها اين شته ها را اسير کرده و به لانه های خود می برند، برای آنها برگ و آذوقه تهيه می کنند و مانند چوپانی که از گوسفند مراقبت می کند، از اين شته ها مواظبت می نمايند، تا از عصاره و شيره ای که می سازند ، استفاده کنند.مورچه های گوشتخواردر ميان مورچگان از همه هراس انگيزتر مورچه لشکری است، که در مناطق گرمسير زندگی می کند و تنها گوشت می خورند.اين مورچگان چون لشکرمی کشند، ستونی به پهنای چندين سانتی متر و درازای صدها متر پديد می آورند . دراين ستون مورچه های کارگر پيله ها را حمل می کنند و سربازان در پيش و پس لشکر در حرکتند.در ميان سپاه آنها ، مورچه های درشت تری ديده می شود، که افسران سپاه محسوب می شوند. هنگامی که اين ستون به حرکت درآيد، هيچ چيز جز آب يا آتش قادر نيست از حرکت آنها پيشگيری نمايد.  گاهی که آب سيل آسا نباشد، مورچه ها به هم چسبيده ، خود را به صورت طنابی درآورده و برآب رها می کنند و به اين ترتيب پلی بر روی آب می سازند، تا ساير مورچه ها از روی آب بگذرند. وليکن مورچه هايی که خود، پل را تشکيل می دهند، در آب غرق می شوند و اين نوعی از فداکاری آنها برای هم نوع خويش محسوب می گردد.وسيله نطق مورچه شرط حتمی سخن گفتن و فهماندن مقصود، زبان نيست. بلکه هر وسيله ای که برای تفهيم مقاصد به کار رود ، به منزله زبان است و مکالمه هم به هر نحوی که باشد، نطق ناميده می شود. حيوانات با ژست های مخصوص، حرکات خاص و يا با صدا و نطق، مکالمه می کنند و به طرف مقابل مقصود خود را می فهمانند.از مورچه ها، کسی با گوش خود صدايی نشنيده، ولی مکالمه آنها را، که ظاهراً با شاخک های خود انجام می دهند، کم و بيش ديده شده است.مورچه ها در مسير حرکت خود وقتی به هم می رسند ، توقف کوتاهی می کنند ، شاخک های خود را تکان داده و با پخش امواج يا احتمالاً صدايی که برای ما مفهوم نيست با هم صحبت می کنند .در اين موضوع جای هيچ شبه ای نيست. وقتی طعمه ای نسبتاً سنگين در برابر مورچه ای که در تلاش کسب روزی است قرار بگيرد ، اين مورچه برای حمل آن کوشش خود را خواهد کرد، وقتی کاملاً مطمئن شود که از نقل آن به لانه عاجز است، طعمه را واگذاشته و به لانه خود مراجعه می کند . طولی نمی کشد که چند مورچه به دنبال هم به راه افتاده، تا به محل طعمه آمده و با کمک يکديگر آن را به لانه حمل می کنند. اين مورچه ، همنوعان خود را چگونه از وجود طعمه در محل معين آگاه کرده است؟ اما به هر وسيله که بوده، مقصود خود را به همجنسان خويش فهمانده است.