جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

موشن گرافی: تاثیر ماسک در مقابله باکرونا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

موشن گرافی: تاثیر ماسک در مقابله باکرونا

دانلود

موشن گرافی: تاثیر ماسک در مقابله با کرونا

استفاده از ماسک راجدی بگیریم