نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه
وحدت نشانه ای از سوی خدا وند است
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه میگوید وحدت نشانه ای از سوی خداوند برای مومنین است که باید بر آن تکیه کرد و ایستاد.