رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

همایش اقتصاد مقاومتی دهیاران جوانرود - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش اقتصاد مقاومتی دهیاران جوانرود

همایش اقتصاد مقاومتی دهیاران جوانرود

همايش دهياران شهرستان جوانرودبا موضوع توسعه روستايي واقتصادمقاومتي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پرگر بخشدارمرکزي جوانرود در سخناني توسعه ي روستاها را يکي از مهمترين مولفه هاي مهم توسعه ي پايداردر کشور دانست و افزود : روستائيان نقش مهمي با بيان اينکه توسعه روستايي يکي از مهمترين مباحث توسعه پايداراست گفت: اگربه روستا توجه نکنيم و تحقق توسعه روستايي را ناديده بگيريم بايد چمدين برابر هزينه براي آسيب هاي ناشي از اقشارجمعيت به شهرها متحمل شويم.

فرزادپرگرافزود:شکاف هاي اجتماعي ،فقر ، حاشيه نشيني وآسيب هاي موجوددر جامعه را نتيجه نبودبرنامه ريزي درست ومهاجرت از روستاها به شهراست.

وي اظهارداشت : مهاجرت روستائيان بيشتر به حاشيه شهرها وشرايط نامناسب ودرنهايت بروز آسيب هاي اجتماعي و تحميل هزينه هاي اقتصادي واجتماعي است وبه کرامت انساني آسيب مي رساندوبايد هزينه هاي زيادي براي مقابله با آنها صرف کرد.

بخشدارمرکزي جوانرودخاطرنشان کرد:اگرنتوانيم روستاها را نوسعه دهيم ، اين چرخه همچنان ادامه دارد وهرچه هزينه کنيم نتيجه اي ندارد. درادامه کارشناسان در رابطه با راهکارهاي توسعه روستايي واقتصادمقاومتي مطالب بيان کردند.