همایش ملی مطالعات همایشی و افکارسنجی در ایران

هفته پژوهش گرامی باد

همایش ملی

مطالعات

همایشی  و  افکارسنجی

در ایران

25 آذر ماه 1397

مرکرهمایش های بین المللی صدا و سیما

http://srpop.iribresearch.ir/