همایش ملی مطالعات پیمایشی افکار سنجی در ایران تهران اردیبهشت 1397

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکار سنجی در ایران تهران اردیبهشت 1397

مقالات و چکیده های خود را به نشانی  E_MAIL :SRPOP@IRIB.IR LVH ارسال کنید ،

و یا با شماره تلفن 22013586- 021  تماس حاصل نمائید.