همایش ملی مطالعات پیمایشی افکار سنجی در ایران تهران اردیبهشت 1397

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکار سنجی در ایران تهران اردیبهشت 1397


همایش ملی مطالعات پیمایشی افکار سنجی در ایران تهران اردیبهشت 1397

مقالات و چکیده های خود را به نشانی  E_MAIL :SRPOP@IRIB.IR LVH ارسال کنید ،

و یا با شماره تلفن 22013586- 021  تماس حاصل نمائید.