رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

هیاهوی زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

هیاهوی زندگی

دانلود

در هیاهوی زندگی دریافتیم چه دویدن هایی که فقط پاهایمان را از ما گرفت ، در حالی که گویی ایستاده بودیم .چه قصه هایی که فقط باعث سپیدی موهایمان شده ، در حالی که قصه های کودکانه ای بیش نبودند . اینجا بود که دریافتیم کسی هست که اگر بخواهد ، می شود و اگر نخواهد نمی شود به همین سادگی  . کاش نه می دویدیم ، نه غصه می خوردیم ، بلکه فقط خدا را می خواندیم . خدایا میدانیم دوستمان داری و رستگاری مان را می خواهی ، پس یاری مان ده تا گام هایمان را بلندتر برداریم .زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ ...زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود

زندگی ، حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر...زندگی ، باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ

زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجود ... تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست

آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست ... فرصت بازی این پنجره را دریابیم ..........