پدر معنوی-حمایت از ایتام

۴۰۰ پدر معنوی جدید به حمایت از ایتام رفتند
 در نیمه نخست ماه مبارک رمضان بیش از ۴۰۰ پدر معنوی جدید حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در استان را بر عهده گرفته اند