پویش همدلی- ایثارگران کنگاور

ایثارگران کنگاوری 20 میلیون تومان اهدا کردند
به دنبال حضور گسترده ایثارگران استان در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه و دستگیری از نیازمندان جامعه، ایثارگران کنگاوری مبلغ بیست میلیون تومان به این رزمایش کمک کردند.