پیروزی فلسطین تضمین شده است

بیانات مقام معظم رهبری در روز جهانی« قدس»