پیمان ترکمان مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با حضور در صدا و سیمای استان با دکتر منتظر حجت مدیر کل این مرکز با هدف تعامل هر چه بیشتر دیدار و گفتگو کرد.

پیمان ترکمان مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با حضور در صدا و سیمای استان با دکتر منتظر حجت مدیر کل این مرکز با هدف تعامل هر چه بیشتر دیدار و گفتگو کرد.

پیمان ترکمان مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با حضور در صدا و سیمای استان با  دکتر منتظر حجت

مدیر کل این مرکز با هدف تعامل هر چه بیشتر دیدار و گفتگو کرد.


در این دیدار مدیر کل صدا و سیما ضمن خیر مقدم اظهار کرد:نوع نگاه صدا و سیما در تعامل با کمیته امداد

ورای سایر سازمان‌ها است همچنین ایشان خاطر نشان کرد یکی از نهاد‌هایی که در محرومیت زدایی نقش

مؤثری در جامعه ایفا می کند کمیته امداد است و باید با برنامه ریزی مدون و کارآمد در زمینه محرومیت

زدایی به آن کمک کرد


منتظرحجت افزود: از انجایی که وظیفه  ذاتی صدا و سیما انعکاس رخدادهایی است که در جامعه اتفاق

می‌افتد امیدواریم با انعکاس عملکرد سازمان‌های مختلف به ویژه کمیته امداد تکلیف خود را در آگاه سازی

مردم انجام دهیم.

پیمان ترکمان نیز ضمن تبریک انتصاب منتظر حجت به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکزکرمانشاه گفت:

  با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه در انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده  توسط کمیته امداد تصریح کرد:

یکی از موضوعات تاثیرگذار حضور چشمگیر مردم استان در برنامه‌های مختلف کمیته امداد و همچنین

افزایش  مشارکت‌های مردمی در قالب طرح‌های اجرایی این نهاد طی سال گذشته مانند جشن نیکوکاری و

جشن عاطفه ها و ... نتیجه همکاری تنگاتنگ با صدا و سیمای استان بوده و امید است در دوره انتصاب

ایشان این تعامل و همکاری همچنان ادامه داشته باشد و به  انسنجام بیشتر برسد .