کتیبه شیخ علیخان زنگنه

این کتیبه در سال های 1186 - 1101  هجری قمری در زمان شیخ علیخان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان صفوی بر روی کتیبه ی میتریدات دوم (در بیستون کرمانشاه) حجاری شده است. ارتفاع آن 364 سانتیمتر  و عرض آن 276 سانتیمتر است. شامل 15 سطر به خط ثلث ( عربی یا قرآنی ) که شیخ علیخان در زمان زندگانی خود در آن رقباتی چند را وقف سادات فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون کرده است. ترجمه ی بخشی دیگر از آن پیرامون نحوه ی توزیع آب می باشد. متاسفانه این کار به ظاهر سخاوتمندانه ی  او به بهای خرابی و از بین رفتن یکی از حجاری های برجسته ی دوران پارتی شده است. همان طور که مشخص است در دو طرف کتیبه ی شیخ علیخان زنگنه بخشی از نقش برجسته  میتریدات دوم به چشم می آید.این کتیبه شرح وقفنامه‌ای است که به دستور شیخ علیخان زنگنه در طاق‌نمایی نقر(حک روی سنگ) شده است. او در ابتدا حاکم کرمانشاهان بود و طی این مدت خود و فرزندانش بانی کارهای عمرانی فراوانی در این ناحیه شدند. شیخ‌علیخان بعدها به مقام وزارت اعظمی شاه عباس دوم رسید و پس از مرگ شاه عباس دوم، او صدراعظم شاه سلیمان صفوی و مورد اعتماد او شد تا جایی که به مدت 15 سال با لقب اعتماد السلطنه مقام وزارت شاه را در اختیار داشت. کتیبه ابتدا با نام و یاد خدا شروع شده و سپس در 11 سطر شرح وقفنامه آمده که مفاد آن بدین صورت است که شیخ علیخان زنگنه در سال 1093 هجری قمری چهار دانگ از املاک نهر قره ولی و چمبطان را وقف بر سادات فاطمی و دو دانگ از این املاک را وقف بر کاروانسرای بیستون کرده و تولیت آن را تا زمان حیات خود و پس از مرگ پسرانش بر عهده می‌گیرند. خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است. متأسفانه حجاری وقفنامه شیخ علیخان زنگنه باعث تخریب نقش برجسته مهرداد دوم شده است. بسیاری از ایران‌شناسانی که از بیستون دیدن کرده‌اند، این عمل شیخ علیخان را نادرست دانسته‌اند تا جایی که جکسن (از برجسته‌ترین باستان‌شناسان جهان( ایجاد کتیبه در این محل را نوعی وحشیگری و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانسته است. وقفنامه شیخ علیخان زنگنه در تاریخ 19 اسفند ماه 1380به شماره 4881 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است .

این کتیبه در سال های 1186 - 1101  هجری قمری در زمان شیخ علیخان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان صفوی بر روی کتیبه ی میتریدات دوم (در بیستون کرمانشاه) حجاری شده است. ارتفاع آن 364 سانتیمتر  و عرض آن 276 سانتیمتر است. شامل 15 سطر به خط ثلث ( عربی یا قرآنی ) که شیخ علیخان در زمان زندگانی خود در آن رقباتی چند را وقف سادات فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون کرده است. ترجمه ی بخشی دیگر از آن پیرامون نحوه ی توزیع آب می باشد. متاسفانه این کار به ظاهر سخاوتمندانه ی  او به بهای خرابی و از بین رفتن یکی از حجاری های برجسته ی دوران پارتی شده است. همان طور که مشخص است در دو طرف کتیبه ی شیخ علیخان زنگنه بخشی از نقش برجسته  میتریدات دوم به چشم می آید.این کتیبه شرح وقفنامه‌ای است که به دستور شیخ علیخان زنگنه در طاق‌نمایی نقر(حک روی سنگ) شده است. او در ابتدا حاکم کرمانشاهان بود و طی این مدت خود و فرزندانش بانی کارهای عمرانی فراوانی در این ناحیه شدند. شیخ‌علیخان بعدها به مقام وزارت اعظمی شاه عباس دوم رسید و پس از مرگ شاه عباس دوم، او صدراعظم شاه سلیمان صفوی و مورد اعتماد او شد تا جایی که به مدت 15 سال با لقب اعتماد السلطنه مقام وزارت شاه را در اختیار داشت. کتیبه ابتدا با نام و یاد خدا شروع شده و سپس در 11 سطر شرح وقفنامه آمده که مفاد آن بدین صورت است که شیخ علیخان زنگنه در سال 1093 هجری قمری چهار دانگ از املاک نهر قره ولی و چمبطان را وقف بر سادات فاطمی و دو دانگ از این املاک را وقف بر کاروانسرای بیستون کرده و تولیت آن را تا زمان حیات خود و پس از مرگ پسرانش بر عهده می‌گیرند. خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است. متأسفانه حجاری وقفنامه شیخ علیخان زنگنه باعث تخریب نقش برجسته مهرداد دوم شده است. بسیاری از ایران‌شناسانی که از بیستون دیدن کرده‌اند، این عمل شیخ علیخان را نادرست دانسته‌اند تا جایی که جکسن (از برجسته‌ترین باستان‌شناسان جهان( ایجاد کتیبه در این محل را نوعی وحشیگری و شهوت به ویران کردن آثار هنری دانسته است. وقفنامه شیخ علیخان زنگنه در تاریخ 19 اسفند ماه 1380به شماره 4881 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. خطاطی این کتیبه توسط محسن امامی از خطاطان به نام عصر صفوی و حجاری آن توسط مقیم هروی صورت گرفته است .