کرمانشاه در آیینه دفاع مقدس

کرمانشاه در آیینه دفاع مقدس

کرمانشاه در آیینه دفاع مقدس

کرمانشاه ، استانی ست که جنگ در آن و به پایان رسید .