کرونا درکمین است

کرونا درکمین است

اگر سلامت خود وخانواده خود را می خواهیم ،مهمترین اقدام این است که ایام نوروز درخانه بمانیم وخانواده واطرافیان را به ماندن در خانه توصیه کنیم.